آمار کلی

کد ملی: 137606XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی و مشاوره و داوری نسیم عدالت گستر حمید نورمحمدپورمساحی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/04 تا کنون