آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی زنان الزهرا س روستای نصیرآباد عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/08/12 تا 1398/04/05