آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنفی درودگران شهرستان گرگان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/04/15 تا 1397/09/14