آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شکر صافولا بهشهر عضو هیئت مدیره خارج شده 1385/10/30 تا 1389/01/31