آمار کلی

کد ملی: 175366XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرین ارغوان خرم نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/22 تا کنون