آمار کلی

کد ملی: 249144XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پردیس بین المللی دادبانان عدالت عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/13 تا کنون