آمار کلی

کد ملی: 181979XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بام سازی اویس قرنی بازرس علی البدل فعال 1395/07/12 تا کنون