آمار کلی

کد ملی: 958435

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع سنگستان پاسارگاد بازرس علی البدل خارج شده 1393/04/24 تا 1394/04/22