آمار کلی

کد ملی: 555010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ترمه ترنج زرین بافت زاگرس عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/25 تا کنون