آمار کلی

کد ملی: 128914XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی کاوش نصب سپاهان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/27 تا کنون
پیام نصب آروین نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/03/17 تا 1397/12/12