آمار کلی

کد ملی: 174234XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرتا صنعت سلمان جنوب بازرس اصلی فعال 1398/07/02 تا کنون