آمار کلی

کد ملی: 609994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیران افزار تجهیز بازرس اصلی فعال 1396/11/07 تا کنون