آمار کلی

کد ملی: 166015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بنا بنیان مهر مشگین بازرس علی البدل فعال 1395/03/25 تا کنون