آمار کلی

کد ملی: 255986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بختگان آرتنوس نگار مدیرعامل فعال 1393/04/12 تا کنون