آمار کلی

کد ملی: 259388XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن دانش آموختگان دبیرستان ماندگار شهید دکتر بهشتی رشت عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/05/11 تا 1397/09/08
گیل سلامت گستران ماهرخ مدیرعامل فعال 1393/07/08 تا کنون