آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هدایت مهارتها و توسعه آموزشگاههای استان آذربایجان غربی بازرس اصلی فعال 1388/09/04 تا کنون