آمار کلی

کد ملی: 255960XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معدنی آفتاب سنگ نی ریز عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/05/20 تا 1398/05/24