آمار کلی

کد ملی: 006223XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی مهندسی گسترش سازه فراز اسپرلوس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/19 تا کنون