آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
317 مرغ گوشتی عدالت تسوج به شماره ثبت 577 و بازرس اصلی فعال 1390/07/01 تا کنون