آمار کلی

کد ملی: 228000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رهاورد سازه نوین آژند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/05 تا کنون