آمار کلی

کد ملی: 615989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهینه صنعت کاویان زنگان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/12 تا کنون