آمار کلی

کد ملی: 580950XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زمین سبز قزوین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/01 تا کنون
تولیدی توزیعی سبزاندیشان دشت قزوین عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/09/24 تا 1397/06/15