آمار کلی

کد ملی: 617896XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آمرین پیشگامان حدیث مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/21 تا کنون
پاک آذرخش اهورا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/10 تا کنون