آمار کلی

کد ملی: 007481XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذین خودرو سیرجان بازرس اصلی فعال 1394/11/12 تا کنون