آمار کلی

کد ملی: 001346XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه بازرگانی پیام ترخیص کیان عضو هیئت مدیره فعال 1389/12/03 تا کنون