آمار کلی

کد ملی: 032133XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارگران سازمان پارکها و فضای سبز کرج ثبت شده به شماره 2224 و بازرس اصلی فعال 1391/02/24 تا کنون