آمار کلی

کد ملی: 290936XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره چهارصد و پنجاه و هفت پرواربندی بره قزل باشی بازرس اصلی فعال 1397/07/05 تا کنون