آمار کلی

کد ملی: 354989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گوهر پیکر بندر گروه هفت هزار و یکصد و بیست و هشت بازرس اصلی فعال 1395/05/06 تا کنون