آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آب بران دشت ده کهنه روگر که منضم رئیس هیئت مدیره فعال 1385/12/20 تا کنون