آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجیر صنعت نیکو اندیش مهرپرور بازرس اصلی خارج شده 1393/11/05 تا 1395/09/01