آمار کلی

کد ملی: 129050XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/04 تا کنون