آمار کلی

کد ملی: 008371XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا توسعه کیمیا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/23 تا کنون
کوشا تردد راه پایتخت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/12/08 تا 1396/05/23