آمار کلی

کد ملی: 264019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رتبه سازان اندیشه امروز عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/31 تا کنون
جهش آوران اندیشه خلاق عضو هیئت مدیره فعال 1395/12/02 تا کنون