آمار کلی

کد ملی: 093920XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیستم نوین طرح عضو هیئت مدیره فعال 1391/11/26 تا کنون