آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
غدیر میگو گروه 265 به شماره ثبت 337 که طی نامه شماره 489/1 رئیس هیئت مدیره فعال 1381/04/20 تا کنون