آمار کلی

کد ملی: 576153XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی انرژی کویر پایا بازرس اصلی خارج شده 1390/02/28 تا 1390/12/13