آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کوهیچ گستر جنوب بازرس اصلی خارج شده 1384/06/25 تا 1385/04/05