آمار کلی

کد ملی: 205012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انصار بیشه شمال عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/07 تا کنون