آمار کلی

کد ملی: 146382XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهشت خاطره تعاون روستا کرگان عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/05 تا کنون