آمار کلی

کد ملی: 505960XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همتی تجارت جویای نام ارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/11/08 تا کنون