آمار کلی

کد ملی: 959575

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رادیوگرافی صنعتی کمال اصفهان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/07/12 تا 1397/06/20