آمار کلی

کد ملی: 660978XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ذخیره سامان ایثار بازرس اصلی فعال 1392/03/06 تا کنون