آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی قرآن و عترت مهد قرآن اسکو مدیرعامل خارج شده 1390/08/04 تا 1391/04/10