آمار کلی

کد ملی: 155186XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داوری عدالت گستر علی اسلامی نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/31 تا کنون