آمار کلی

کد ملی: 005497XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی باران آرتان پاسارگاد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/03 تا کنون
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری غزل پرواز پارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/02/20 تا کنون
تجارت پویش ایرانیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/12/01 تا 1393/01/17
بهینه افزار پرداز پویا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/12/01 تا 1393/01/17