آمار کلی

کد ملی: 007290XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شفا گستر سپید جامگان صبور رئیس هیئت مدیره فعال 1393/12/18 تا کنون