آمار کلی

کد ملی: 280036XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجهیز گستر حکیم عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/06/22 تا 1397/03/27