آمار کلی

کد ملی: 462332XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرشا یکتا نام گاز اروند بازرس اصلی فعال 1398/10/14 تا کنون