آمار کلی

کد ملی: 128602XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه خط آسمان رسام بازرس علی البدل فعال 1397/04/19 تا کنون