آمار کلی

کد ملی: 259508XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان اداره کل حسابرسی استان گیلان عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/25 تا کنون
مصرف کارکنان دیوان محاسبات استان گیلان عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/08 تا کنون
اعتبار کارکنان اداره کل دیوان محاسبات استان گیلان بازرس اصلی فعال 1395/04/03 تا کنون